رهنمود های حضرت مهدی(عج)

رهنمود های حضرت مهدی(عج)

[رهنمود های حضرت مهدی(عج)] عامل دیدن امام همه شیعیان آرزو دارند که روی زیبای حضرت  مهدی(عج) را ببینند.خداوند متعال هر چشمی را به دیدن روی  حضرت مهدی(عج)منور نمی سازد.چشمی که به حرام آلوده باشد،قلبی که از دروغ وتهمت پر شده باشد،مغزی که همیشه در ظلم وجفا...