ریشه های بدحجابی و راه های…

ریشه های بدحجابی و راه های…

ریشه های بد حجابی و راه های مواجهه با آن برخی دختران و زنان در برابر جو غالب جامعه مقاومت خود را از دست داده و به بد حجابی گرایش پیدا می کنند زیرا برای آنان اکثریت معیار حقیقت است.  امر به معروف و نهی از منکر، پیشینه ای به قدمت تاریخ حیات انسان دارد. ن...