چهره باطنی اعمال انسان از نگاه آیت الله طباطبایی (ره)

چهره باطنی اعمال انسان از نگاه آیت الله طباطبایی (ره)

آیت الله جوادی آملی نقل می کردند: علامه طباطبائی فرمودند: « در نجف، شخصی [عامی] مشهور به این شده بود که از اهل معرفت است و چشمش به باطن این عالم باز است. این شخص روز پنج شنبه ای به قبرستان وادی السلام رفته بود و در حال بازگشت بود که جمعی از علماء، در ر...