تفاوتهاى علایم ظهور و شرایط ظهور امام زمان (عج)

تفاوتهاى علایم ظهور و شرایط ظهور امام زمان (عج)

[تفاوتهاى علایم ظهور و شرایط ظهور امام زمان (عج)] شرایط ظهور با علایم ظهور داراى تفاوتهایى است که عبارتند از: وابستگى ظهور به شرایط، یک نوع وابستگى واقعى است، ولى وابستگى به نشانه ها و علایم از جهت کشف و اعلام است، نه به عنوان یک امر واقعى و ارتباط حقی...