تشکیل مجالس دعا برای تعجیل ظهور امام زمان(عج)

تشکیل مجالس دعا برای تعجیل ظهور امام زمان(عج)

تشکیل مجالس دعا برای تعجیل ظهور امام زمان(عج)

همان طور که میتوان به تنهایی دعا کرد،می توان به طور گروهی به دعا پرداخت.بدین شکل که مجالسی تشکیل شود ودر آنها از امام زمان(عج) یا شود؛چرا که با این کار،افزون بر این که برای امام(عج)چرا که با این کار،افزون بر این که برای امام (عج) دعا شده است،کارهای نیک دیگری مانند زنده کردن امر(امامت)امامان(ع)؛بیان وباز گو کردن حدیث هایی که از اهل بیت(ع)رسیده است؛و...صورت می گیرد.

نویسنده کتاب"مکیال المکارم" میگوید:یکی از تکلیف ها و وظایف مردم در زمان غیبت حضرت مهدی(عج)،آن است که مجالسی برپا کنند که در آن از امام زمان(عج) یاد شود،و خوبی ها،فضیلت ها ومقامات شکوهمندش گفتگو گردد وبه اطلاع همگان برسد،وبرای آن وجود شریف در آن در آن مجالس دعا شود واز بذل وبخشش جان ومال در این راه خود داری نگردد؛چرا که این کار ها،رواج دادن وگشترش آیین خدا،بزرگ داشت وبالا بردن کلام خدا، وکمک کردن به یکدیگر برای انجام نیکی وتقوا،گرامی داشت مراسم وشعائر الهی،ویاری نسبت به ولی پرورد گار است.

هشدار و آگاهی:می توان گفت در برخی از زمان ها،واجب است چنین مجالسی تشکیل شود،همانند وقتی که مردم در حال کشیده شدن به انحراف وگمراهی باشند،وبتوان با تشکیل این گونه مجالس،آنان را از هلاکت وتباهی وانحراف باز داشت وبه شاهراه هدایت وارشاد وراهنمایی نمود.

وجوب این امر با توجه به دلیل امر به معروف ونهی از منکر؛ونیز،راهنمایی گم شدگان،و نیز بازدا شتن اهل بدعت وگمراهی به دست می آید.البته،در همه حالات تنهای خدای متعال است که انسان را حفظ می کند واز گناه باز می دارد.(1)

نویسنده مطلب: ضحی زارعی

ضحی زارعی

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!